×
Ab Ab Ab

CASHBACK DOMÁCNOST JARO 2022

PDFPravidla ke stažení

PRAVIDLA nákupní akce pro spotřebitele:
LG CASHBACK DOMÁCNOST (dále jen „nákupní akce“ nebo „akce“)

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel („pravidla“) akce. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla akce. Aktuální verze těchto pravidel bude po celou dobu konání akce dostupná na webové stránce www.lgproradost.cz („webové stránky“).

Pořadatelem nákupní akce je LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, odštěpný závod vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 77660 (dále jen „pořadatel“).

Organizátorem nákupní akce je Airbuzz, s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 197631 (dále jen „organizátor“). 

II. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ NÁKUPNÍ AKCE

Nákupní akce s možností získat až 9 000 Kč z nákupu zpět na bankovní účet při kombinaci vybraných produktů probíhá v termínu od 1. 2. 2022 00:00:00 hod. do 30. 4. 2022 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání akce“) u vybraných prodejců elektrospotřebičů (viz Příloha 1), na území České republiky. Registrovat se lze od 1. 2. 2022 00:00:00 hod. do 8. 5. 2022 23:59:59 hod., registrace musí být provedena na webových stránkách do 14 dnů od nákupu.

III. ÚČAST V NÁKUPNÍ AKCI, REGISTRACE

Nákupní akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“), která u vybraných prodejců elektrospotřebičů uvedených v Příloze 1 těchto pravidel v době konání akce zakoupí jeden nebo více z modelů spotřebičů uvedených v Příloze 2 těchto pravidel.

Nezaručujeme, že cashbackové produkty jsou dostupné u všech prodejců a bude možné tak získat nejvyšší výši cashbacku.

Účastník se smí s jedním spotřebičem a jedním sériovým číslem registrovat do vícero promo akcí uvedených na webových stránkách. Účastník má na základě jedné registrace nárok získat pouze jednu odměnu v rámci dané nákupní akce, do níž se registroval.

Pro získání až 9 000 Kč z nákupu zpět (dále jen „odměna“) se účastník musí zaregistrovat na webových stránkách s jednotlivými nákupy, přičemž musí úplně a pravdivě vyplnit všechna registrační pole a přiložit naskenovanou čitelnou kopii nákupního dokladu prokazujícího nákup některého ze spotřebičů uvedených v Příloze č.2 těchto pravidel v době konání akce. Originál nákupního dokladu je účastník povinen uchovat a na žádost předložit pořadateli nebo organizátorovi k prokázání splnění této podmínky účasti na nákupní akci.

Účastník nemá nárok na odměnu v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo jinak nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání odměny. Účastník nemá dále nárok na odměnu v případě, že registrovaný model spotřebiče nebyl distribuován společností LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod nebo LG Electronics Polska Sp. z o.o., organizační složka. 

IV. ODMĚNY, ZPŮSOB JEJICH PŘEDÁNÍ A PŘÍPADNÉHO ZRUŠENÍ

Nárok na získání odměny má každý účastník, který splní podmínky určené těmito pravidly. Každému řádně zaregistrovanému účastníkovi bude odměna zaslána do čtyřiceti (40) pracovních dnů od registrace na bankovní účet uvedený závazně v registračním formuláři.

Každý účastník odpovídá za správnost údajů vyplněných v registraci. V případě nemožnosti doručení odměny z důvodu chybně uvedených kontaktních údajů nebo čísla účtu účastník ztrácí nárok na odměnu.

V případě vrácení zakoupeného spotřebiče, po celou záruční dobu, vzniká účastníkovi povinnost vrátit získanou odměnu (dle typu spotřebiče) zpět na účet organizátora akce. Číslo bankovního účtu bude zasláno na vyžádání na adrese lgproradost@airbuzz.cz. 

V. OPRÁVNĚNÍ POŘADATELE, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem akce, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel je oprávněn kdykoli v průběhu akce měnit její pravidla, tj. i podmínky pro získání odměn, a ve výjimečných případech akci i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu akce zahrnuje i právo nepřiznat účastníkovi odměnu, bude-li mít pořadatel důvodné podezření, že účastník porušil či se pokusil obejít pravidla akce. V takových případech je pořadatel oprávněn účastníka vyloučit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli. 

2. Odměnu nelze převést na jiného účastníka nebo třetí osobu. Odměnu nelze vyplatit hotově v penězích ani za ni poskytnout jinou nepeněžitou náhradu, případně způsob předání. Pořadatel je současně oprávněn kdykoli v průběhu akce změnit odměnu za obdobnou věc. 

3. Registrací bere účastník na vědomí, že jeho osobní údaje uvedené v registračním formuláři a případně jinak pořadateli či organizátorovi poskytnuté v souvislosti s nákupní akcí budou zpracovány společností LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, jakožto správcem osobních údajů, pro účely splnění povinností vyplývajících z nákupní akce (tedy zejm. předání odměny a povinnostmi plynoucími z daňových a dalších právních předpisů) a společností Airbuzz, s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, jakožto zpracovatelem osobních údajů. 

4. Pokud účastník souhlasil, budou jeho kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa) zpracovány správcem osobních údajů (vč. prostřednictvím třetích osob pověřených správci, manuálně i automatizovaně) pro zasílání marketingových nabídek ohledně výrobků a služeb pořadatele a organizátora. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu 10 let od konce doby konání akce a účastník má právo jej kdykoliv písemně odvolat na adrese správce osobních údajů anebo zvlášť prostřednictvím odkazu uvedeného v každé emailové zprávě, která je obchodním sdělením.  

5. Účastník bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů má právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů účastníka bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami účastníka zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace o uplatnění těchto práv naleznete v čl. 14 a 15 dokumentu Ochrana osobních údajů zde. 

VI. SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU A LICENCE 

1. Účastník registrací vyjadřuje souhlas s tím, že pořadatel je v souvislosti s prezentací této akce, předáním odměny a prezentace pořadatele pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) (dále jen „záznamy“) a informovat o jeho totožnosti (jméno, příjmení) ve sdělovacích prostředcích, na internetových a facebookových stránkách správce osobních údajů, a to neomezeně co do rozsahu a území, po dobu konání akce a po dobu 1 roku od konce doby trvání akce.

2. Účastník registrací dále vyslovuje souhlas s tím, že v případě převzetí odměny uděluje k záznamům pořadateli oprávnění k výkonu práva užít obsah záznamu, ať již se jedná o autorské dílo či nikoli, v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech (dále jen „licence“), přičemž odměna za tuto licenci je zahrnuta v hodnotě odměny. Současně platí, že pořadatel není povinen obsah záznamu využít. 

3. Licence se uděluje jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv účastníka a ke všem známým způsobům užití ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účastník souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Účastník dále souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn licenci postoupit jakékoli třetí osobě. V rámci poskytnuté licence je pořadatel oprávněn provádět jakékoli úpravy obsahu záznamu či jeho části nebo jej jakkoli upravovat, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, včetně v prostředí internetu a reklamy, a to sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Účastník souhlasí s tím, že při užití záznamu v rámci poskytnuté licence nebude uváděno jméno účastníka.

4. Účastník prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která jsou nebo mohou být překážkou platnému udělení licence a dalších oprávnění dle přechozích odstavců tohoto článku V těchto pravidel.

VII. VYLOUČENÍ Z AKCE

Z akce jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli nebo organizátorovi a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Z nákupní akce mohou rovněž být vyloučeni všichni účastníci, kteří poruší tato pravidla. 

VIII. OSTATNÍ

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, na této nákupní akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce. 

Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na informační lince +420 605 043 652 anebo na e-mailové adrese: lgproradost@airbuzz.cz. 

V Praze dne 1. 2. 2022

Příloha č. 1 seznam vybraných prodejců
Alza.cz
Apollo
Datart s.r.o.
Dno.cz
Electroworld
Elektro ZOLO, spol. s r.o.
Elektrolv, s.r.o.
Euronics
Exasoft Holding a.s.
Expert
Fast
HP Tronic s.r.o.
HV elektro
IB-Elektro s.r.o.
Josef Kružliak – Ellex
K+B Elektro
Kasa.Cz
Krajčík Elektro    Lgshop / Lg Showroom
Libor Martinec - Telima
Luboš Kritinář
LG.cz
Mall.cz
Mgr. Michaela Kaplanová – Elka
Mnoho.cz
Obchody24.Cz
Okay
Onlineshop.cz
Otto Invest
Planeo CZ
Protion s.r.o.
Robert Fiala – Global
SAT Electronic I&R
TS Bohemia
Videoklinik

V Praze dne 1. 2. 2022

Příloha č.2: seznam podporovaných spotřebičů

SEZNAM PODPOROVANÝCH CHLADNIČEK
VRÁCENÝ OBNOS 500 Kč: GBB61PZGCN, GBB72PZDMN, GBB72SWDMN, GBB61SWGCN, GBP62DSNCN, GBB62PZFGN, GBB62PZGFN, GBB62SWFGN, GBB72PZDFN, GBB72SWDFN, GBP62DSNFN
VRÁCENÝ OBNOS 1 000 Kč: GBB72NSUCN, GBB72NSVCN, GBB72PZVCN, GBB71PZVCN, GBB72SWUCN, GBB72SWVCN, GBB62SWGCC, GBP62DSXCC, GBP62SWXCC, GBB72MCUGN, GBB72SWVGN, GBP62PZNBC, GSB360BASZ, GSB470BASZ, GSB760PZXZ, GSL360ICEV, GSL471ICEZ, GSLV70PZTE, GSL960PZBZ, GR-N266LLR
VRÁCENÝ OBNOS 1 500 Kč: GBB72SAUCN, GBB72SAVCN, GBB72MCQCN, GBB92STACP, GSJ760PZZE, GSJV70WBTE, GSLV71MCTE
VRÁCENÝ OBNOS 2 000 Kč: GBB92STABP, GBB92STBAP, GSLV91MCAD, GSLV90PZAE, GML844PZKZ
VRÁCENÝ OBNOS 3 000 Kč: GSJV91MCAE, GML945PZ8F, GMX844MCKV
VRÁCENÝ OBNOS 4 000 Kč: GSXV90MCAE, GSXV91MBAE
VRÁCENÝ OBNOS 5 000 Kč: GMX945MC9F

SEZNAM PODPOROVANÝCH PRAČEK
VRÁCENÝ OBNOS 500 Kč: FA104V3RW3, FA94V5UVW0, F2S8V3GY0W, F28V5GY0W, F28V5GY1W
VRÁCENÝ OBNOS 1 000 Kč: FA94V5UVW1, F49V5VW0W, F49V6VB1W, F4WV710P0E, F4WV909P2TE, FB84V5UTW1, F28V9GW2W
VRÁCENÝ OBNOS 1 500 Kč: F4WV909P1E, F4WV909P2E, F4WV910P2E, F171P1CY2W
VRÁCENÝ OBNOS 2 000 Kč: F69V10VW2W, F610V10RW2W, F610V10RABW

SEZNAM PODPOROVANÝCH PRAČEK SE SUŠIČKOU
VRÁCENÝ OBNOS 500 Kč: F2DV5S8S1, F2DV5S7S0, F84DV3UTNWT
VRÁCENÝ OBNOS 1 000 Kč: F2DV5S8S0, F84DV5UTW0, F94DV5UVW0, F4DV709H2TE
VRÁCENÝ OBNOS 1 500 Kč: F2DV9S8H2, F4DV709H0E, F94DV709H1E, F4DV710H1E, F4DV910H2E
VRÁCENÝ OBNOS 2 000 Kč: F104DV9RD2E

SEZNAM PODPOROVANÝCH SUŠIČEK
VRÁCENÝ OBNOS 500 Kč: RC80EU2AV4D, RC8TV9AVWN, RC81EU2AV3W, RC81EU2AV4Q, RC8TV9AVHN, RC82EU2AV3Q, RC8TV9AVSN, RC82EU2AV4Q, RC91U2AV2W, RC91U2AV3W
VRÁCENÝ OBNOS 1 000 Kč: RC81V9AV2W, RC81V9AV3Q, RC81V9AV4Q, RC91V9AV3Q, RC91V9AV4Q, RC91V9EV2Q
VRÁCENÝ OBNOS 2 000 Kč: RC91V9AV2QR

Nezaručujeme, že cashbackové produkty jsou dostupné u všech prodejců a bude možné tak získat nejvyšší výši cashbacku.

V Praze dne 1. 2. 2022