×
Ab Ab Ab

PROMO RECENZIE

Kúpte vybraný model výrobku LG, napíšte recenziu, registrujte sa a získajte hodnotný darček - detergenty Coccolino!

Ako získat odmenu?


Nakúpte v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 niektorý z vybraných modelov LG na Alza.sk.


Zaregistrujte sa v termíne od 28. 7. do 7. 1. 2024. Nezabudnite nahrať aj nákupný doklad, fotografiu štítku so sériovým číslom a odtlačok obrazovky zverejnené recenzie uvedené na Alza.sk.


Po overení Vašej registrácie a splnenie podmienok promo akcie Vám nárok potvrdíme e-mailom, odmenu obdržíte do 40 pracovných dní na Vami zadanú adresu.

 

PRAVIDLÁ NÁKUPNEJ AKCIE PRE SPOTREBITEĽA

LG PROMO RECENZIE („nákupná akcia“ alebo „akcia“)

I. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR

Predmetom tohto dokumentu je úplná úprava pravidiel ("pravidlá") akcie. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá akcie. Aktuálna verzia týchto pravidiel bude po celú dobu konania akcie dostupná na webovej stránke www.lgpreradost.sk ("webová stránka“).

Usporiadateľom nákupnej akcie je spoločnosť

LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikajúca v Českej republike prostredníctvom odštiepeného závodu LG Electronics Polska Sp. z o.o., zodpovedný závod, so sídlom Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, zapísaný v obchodnom registri vedenom u Městského soudu v Prahe, sp. zn. A 77660(„usporiadateľ“).

Organizátorom nákupnej akcie je spoločnosť Airbuzz, s.r.o., so sídlom Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 – Chodov, IČO: 242 60 541, zapísaná Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 197631 („organizátor“). 

II. DOBA A MIESTO KONANIA NÁKUPNEJ AKCIE

Nákupná akcia s možnosťou získať detergenty Coccolino prebieha v termíne od 26. 7. 2023 00:00:00 hod. do 31. 12. 2023 23:59:59 hod. („doba konania akcie“) u vybraných predajcov elektrospotrebičov (viď Príloha 1), na území Slovenskej republiky („miesto konania akcie“). Registrovať sa možno od 28. 7. 2023 00:00:00 do 7. 1. 2024 23:59:59. Registrovať je možné nákupy uskutočnené od 1. 1. 2022.

III. ÚČASŤ V NÁKUPNEJ AKCII, REGISTRÁCIA

Nákupnej akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky („účastník“), ktorá splní podmienky podľa týchto pravidiel.

Na to, aby účastník získal nárok na odmenu, ako je definovaná nižšie, je potrebné, aby:

  1. si u vybraných predajcov elektrospotrebičov uvedených v Prílohe 1 týchto pravidiel počas doby konania akcie zakúpil jeden alebo viac spotrebičov z modelov uvedených v Prílohe 2 týchto pravidiel („produkt“);
  2. napísal a pridal recenziu na zakúpený produkt prostredníctvom webovej stránky www.alza.sk;
  3. vykonal registráciu na webovej stránke podľa pokynov uvedených v týchto pravidlách.

Pre získanie odmeny, ako je definovaná nižšie je účastník povinný na webovej stránke zaregistrovať svoje nákupy produktov. Účastník musí pri registrácii (i) úplne a pravdivo vyplniť všetky registračné polia registračného formulára, (ii) nahrať naskenovanú čitateľnú kópiu nákupného dokladu preukazujúceho nákup produktu počas doby konania akcie, ktorý má záujem registrovať do akcie, a (iii) nahrať fotografiu obrazovky svojho zariadenia (napr. printscreen nebo otisk obrazovky), z ktorej je bez pochybností viditeľná schválená recenzia produktu na webovej stránke alza.sk pridaná účastníkom.

Originál nákupného dokladu je účastník povinný uchovať a na žiadosť predložiť usporiadateľovi alebo organizátorovi na preukázanie splnenia tejto podmienky účasti na nákupnej akcii.

Schválenie kompletnej registrácie podľa súťažných pravidiel obdrží účastník na e-mail uvedený v registračnom formulári. Odoslaním e-mailu o potvrdení kompletnej registrácie Účastníka v akcii vzniká nárok Účastníka na odmenu, ako je definovaná nižšie.

Účastník sa smie s jedným spotrebičom a jedným sériovým číslom registrovať do viacerých promo akcií uvedených na webovej stránke. Účastník má na základe jednej registrácie nárok získať iba jednu odmenu v rámci danej nákupnej akcie, do ktorej sa registroval.

Nezodpovedáme za dostupnosť produktov u predajcov, ako ani za dostupnosť a funkčnosť webovej stránky alza.sk.

IV. ODMENA, PODMIENKY ZÍSKANIA ODMENY, SPÔSOB ODOVZDANIA ODMENY A ZÁNIK NÁROKU NA ODMENU

Odmenou sú dve (2) balenia kapsúl na pranie Coccolino Care COLOR 45 dávok  v približnej hodnote 30 eur („odmena“).

Nárok na získanie odmeny má každý účastník, ktorý splní podmienky určené týmito pravidlami. Každému účastníkovi s potvrdenou platnou a kompletnou registráciou vzniká nárok na odmenu. Táto odmena bude účastníkovi zaslaná do štyridsiatich (40) pracovných dní od potvrdenia platnej a kompletnej registrácie na adresu účastníka uvedenú záväzne v registračnom formulári.

Každý účastník zodpovedá za správnosť údajov vyplnených v registrácii. V prípade nemožnosti doručenia odmeny z dôvodu chybne uvedených kontaktných údajov účastník stráca nárok na odmenu. Obdobne v prípade, ak si účastník odmenu odoslanú usporiadateľom alebo organizátorom neprevezme, usporiadateľ ani organizátor nie sú povinní opakovať doručovanie odmeny a nárok na odmenu účastníkovi takto zaniká.

Účastník nemá nárok na odmenu v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo inak nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu odmeny. Účastník nemá ďalej nárok na odmenu v prípade, že registrovaný produkt nebol distribuovaný spoločnosťami LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštepný závod alebo LG Electronics Polska Sp. z o.o., organizačná zložka.

V prípade vrátenia zakúpeného produktu, po celú dobu záručnej lehoty, vzniká Účastníkovi povinnosť vrátiť získanú odmenu späť na adresu organizátora akcie. Poštová adresa bude zaslaná na vyžiadanie na adrese lgproradost@airbuzz.cz.

V. OPRÁVNENIE USPORIADATEĽA, SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním a priebehom akcie, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jej pravidiel. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu akcie meniť jej pravidlá, tj. aj podmienky pre získanie odmeny, a vo výnimočných prípadoch akciu aj zrušiť. Oprávnenie usporiadateľa zasahovať do priebehu akcie zahŕňa aj právo nepriznať účastníkovi odmenu, ak bude mať usporiadateľ podozrenie, že účastník porušil či sa pokúsil obísť pravidlá akcie. V takých prípadoch je usporiadateľ oprávnený účastníka vylúčiť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach prislúcha vždy usporiadateľovi.

2. Nárok na odmenu nie je možné previesť alebo postúpiť na iného Účastníka alebo tretiu osobu. Odmenu nie je možné vyplatiť v peniazoch ani zaň poskytnúť inú nepeňažnú náhradu. Usporiadateľ je súčasne oprávnený kedykoľvek v priebehu akcie zmeniť odmenu za obdobnú vec.

3. Registráciou berie účastník na vedomie, že jeho osobné údaje uvedené v registračnom formulári a prípadne inak usporiadateľovi či organizátorovi poskytnuté v súvislosti s nákupnou akciou budú spracúvané v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679 („GDPR“) a príslušnými vnútroštátnymi predpismi spoločnosťou LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikajúcej v Slovenskej republike prostredníctvom svojej organizačnej zložky, so sídlom Einsteinova 24, Bratislava 851 01, IČO: 50 637 649, ako prevádzkovateľom osobných údajov, a to na účely splnenia povinností vyplývajúcich z nákupnej akcie a povinnosťami vyplývajúcimi z daňových a ďalších právnych predpisov, teda na právnych základoch podľa čl. 6(1)(b)(c) GDPR, a spoločnosťou Airbuzz, s.r.o, so sídlom Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, ako sprostredkovateľom osobných údajov.

4. Pokiaľ účastník udelil súhlas, budú jeho kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa) spracúvané prevádzkovateľom osobných údajov (vr. prostredníctvom tretích osôb poverených prevádzkovateľom, manuálne i automatizovane) na účely zasielania komerčnej komunikácie ohľadom výrobkov a služieb usporiadateľa alebo organizátora. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný, udeľuje sa na dobu 5 rokov od konca doby konania akcie a účastník má právo ho kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa osobných údajov alebo osobitne prostredníctvom odkazu uvedeného v každej komerčnej komunikácii zaslanej účastníkovi.

5. Účastník berie na vedomie, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov má právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvanie osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenosnosť údajov a (vi) namietať, po ktorom spracúvanie osobných údajov účastníka bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami účastníka najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov, ako aj (vii) právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk). Bližšie informácie o možnosti uplatnenia týchto práv nájdete v článku 6.,7. a 11. dokumentu Ochrana osobných údajov tu.

VI. SÚHLAS NA VYHOTOVOVANIE A POUŽITIE ZÁZNAMU A LICENCIE

1. Účastník registráciou na webovej stránke vyjadruje súhlas s tým, že usporiadateľ je v súvislosti s prezentáciou tejto akcie, odovzdaním odmeny a prezentácie usporiadateľa oprávnený vyhotovovať, získavať a uverejňovať obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy (video, fotografie, písmo, hlas a pod.) ("záznamy") a informovať o jeho totožnosti (meno, priezvisko) v oznamovacích prostriedkoch, na internetových a facebookových stránkach prevádzkovateľa osobných údajov, a to neobmedzene čo do rozsahu a územia, po dobu konania akcie a po dobu 1 roka od konca doby konania akcie.

2. Účastník registráciou ďalej vyslovuje súhlas s tým, že v prípade prevzatia odmeny udeľuje usporiadateľovi oprávnenie k výkonu práva použiť obsah záznamu, či už ide o autorské dielo alebo nie, v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto pravidlách ("licencie"), pričom odmena za túto licenciu je zahrnutá v hodnote odmeny. Súčasne platí, že usporiadateľ nie je povinný licencie či obsah záznamu využiť.

3. Licencia sa udeľuje ako výhradná, územne a množstvovo neobmedzená, na dobu trvania majetkových autorských práv účastníka a ku všetkým známym spôsobom užitia v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Účastník súhlasí s tým, že usporiadateľ je oprávnený poskytnúť oprávnenie tvoriace súčasť licencie (sublicenciu) úplne alebo čiastočne akejkoľvek tretej osobe. Účastník ďalej súhlasí s tým, že usporiadateľ je oprávnený licenciu postúpiť akejkoľvek tretej osobe. V rámci poskytnutej licencie je usporiadateľ oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy obsahu záznamu alebo jeho časti alebo ho akokoľvek upravovať, spájať s inými dielami a zaraďovať ich do diel súborných, vrátane v prostredí internetu a reklamy, a to sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Účastník súhlasí s tým, že pri používaní záznamov v rámci poskytnutej licencie nebude uvádzať meno účastníka.

4. Účastník vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré sú alebo môžu byť prekážkou platnému udeleniu licencie a ďalších oprávnení podľa týchto pravidiel.

VII. VYLÚČENIE Z AKCIE

Z akcie sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi alebo organizátorovi a ich rodinní príslušníci v rozsahu príbuzných v priamom pokolení manžel/manželka, súrodenec. Z nákupnej akcie môžu byť tiež vylúčení všetci účastníci, ktorí porušia tieto pravidlá. Rozhodnutie o vylúčení Účastníka z akcie prislúcha len usporiadateľovi, prípadne organizátorovi, a nie je voči nemu prípustné odvolanie, a žiadny Účastník nemá nárok na náhradu nákladu nebo škody v súvislosti s týmto rozhodnutím.

VIII. OSTATNÉ

Orgánom oprávneným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou účastníka, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom v súlade s platnými slovenskými právnymi predpismi, na akcii je Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorej internetovej stránke (www.soi.sk) nájde účastník okrem iného aj informácie o spôsobe a podmienkach mimosúdneho riešenia sporov, keďže toto konanie sa môže začať len na základe návrhu účastníka potom, ak sa účastníkovi nepodarí vyriešiť spor priamo s usporiadateľom. Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov je k dispozícii na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Účastník, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, má tiež právo iniciovať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Postup mimosúdneho riešenia sporu nie je mediáciou podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii., ani rozhodcovským konaním podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a jeho využitím nie je dotknuté právo účastníka obrátiť sa so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo na súd.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na informačnej linke +420 605 043 652 alebo na e-mailovej adrese: lgpreradost@airbuzz.cz

V Prahe dňa 26. 7. 2023

Príloha č. 1 - Zoznam vybraných predajcov

Alza.sk

V Prahe dňa 26. 7. 2023

 

Príloha č. 2 - Zoznam vybraných produktov

Chladnička GBB61SWJMN

Chladnička GBP31DSLZN

Chladnička GBB62PZFGN

Chladnička GBB62SWFGN

Chladnička GBB61SWGCN1

Chladnička GBB61PZGCN1

Chladnička GBP62DSNCN1

Chladnička GBB72NSVCN1

Chladnička GBP62PZNBC

Chladnička GBP62SWNBC

Chladnička GBB72MBUBN

Chladnička GBP62PZNAC

Chladnička GSLV91MCAC

Chladnička GSLV71PZRC

Chladnička GSLV70PZTD

Chladnička GSLV71MCTD

Chladnička GSLV50PZXE

Chladnička GSBV70PZTE

Chladnička GML844PZKZ

Chladnička GMX844MCKV

Chladnička GMX945MC9F

Chladnička GSQV90MCAE

Chladnička GSXV90MCAE

Práčka F2DV9S8H2

Práčka LSWD100E

Práčka F2DV5S8S1

Sušička RC81V5AV7N

Sušička RC91V5AV6N

Sušička RC8TV9AVHN

Sušička RC91V9AVSN

Sušička RC91V9AV4N

Sušička RC91V9EV2N

Sušička RC8TV9AVHN

Práčka FSR5A34WG

Práčka FA4TURBO9E

Práčka FA94V5UVW0

Práčka FSR7A94WS

Práčka FSR7A04PG

Práčka FSR9A94WC

WashTower WT1210BBF

Práčka FA2S8V3GY3W

Práčka FLR5A92WS

Práčka FLR7A82PG

Práčka FLR9A92WC

V Prahe dňa 26. 7. 2023