×
Ab Ab Ab

PROMO RECENZE

PDFPravidla ke stažení


PRAVIDLA NÁKUPNÍ AKCE PRO SPOTŘEBITELE 
LG PROMO RECENZE („nákupní akce“ nebo „akce“)

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR
Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel („pravidla“) akce. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla akce. Aktuální verze těchto pravidel bude po celou dobu konání akce dostupná na webové stránce www.lgproradost.cz („webové stránky“).
Pořadatelem nákupní akce je LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 77660 („pořadatel“).
Organizátorem nákupní akce je Airbuzz, s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 197631 („organizátor“). 

II. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ NÁKUPNÍ AKCE
Nákupní akce s možností získat detergenty Coccolino probíhá v termínu od 28. 7. 2023 00:00:00 hod. do 31. 12. 2023 23:59:59 hod. („doba konání akce“) u vybraných prodejců elektrospotřebičů (viz Příloha 1), na území České republiky („místo konání akce“). Registrovat se lze od 28. 7. 2023 00:00:00 do 7. 1. 2024 23:59:59. Registrovat lze nákupy uskutečněné od 1. 1. 2022.

III. ÚČAST V NÁKUPNÍ AKCI, REGISTRACE
Nákupní akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky („účastník“), která splní podmínky podle těchto pravidel. 
Pro to, aby Účastník získal odměnu, jak je definovaná níže, je potřebné, aby:
si u prodejce elektrospotřebičů Alza.cz uvedeného v Příloze 1 těchto pravidel v době konání akce a místě konání akce zakoupil jeden nebo více modelů spotřebičů uvedených v části A Přílohy 2 těchto pravidel, a
napsal a přidal recenzi na zakoupený produkt prostřednictvím webové stránky www.alza.cz
(„Varianta 1“)

nebo
si u vybraného prodejce elektrospotřebičů uvedeného v Příloze 1 těchto pravidel, kterým není Alza.cz, v době konání akce a místě konání akce zakoupil jeden nebo více modelů spotřebičů uvedených v části B Přílohy 2 těchto pravidel, a
napsal a přidal recenzi na zakoupený produkt prostřednictvím webové stránky www.lg.cz
(„Varianta 2“)
si u prodejce elektrospotřebičů Alza.cz uvedeného v Příloze 1 těchto pravidel v době konání akce a místě konání akce zakoupil jeden nebo více modelů spotřebičů uvedených v části C Přílohy 2 těchto pravidel,
napsal a přidal recenzi na zakoupený produkt prostřednictvím webové stránky www.lg.cz a webové stránky www.alza.cz.
(„Varianta 3“).
a zaregistroval se na Webových stránkách podle pokynu uvedených v těchto pravidlech. 
Pro získání odměny, jak je definována níže, musí Účastník při registraci (i) úplně a pravdivě vyplnit všechna registrační pole, (ii) přiložit naskenovanou čitelnou kopii nákupního dokladu prokazujícího nákup některého ze spotřebičů uvedených v Příloze 2 těchto pravidel v době konání akce a místě konání akce, který má zájem registrovat do akce, (iii) nahrál fotografii  obrazovky (např. printscreen nebo otisk obrazovky), ze které je zřejmě viditelná schválená recenze zakoupeného produktu na daném serveru u vybraných prodejců elektrospotřebičů uvedených v Příloze 1 těchto pravidel. 
Originál nákupního dokladu je Účastník povinen uchovat a na žádost předložit pořadateli nebo organizátorovi k prokázání splnění této podmínky účasti na nákupní akci. 
Schválení kompletní registrace dle soutěžních pravidel obdrží Účastník na e-mail uvedený v registračním formuláři. Odesláním e-mailu o potvrzení kompletní registrace Účastníka v akci vzniká nárok Účastníka na odměnu, jak je definována níže.
Účastník se smí s jedním spotřebičem a jedním sériovým číslem registrovat do vícero promo akcí uvedených na Webových stránkách. Účastník má na základě jedné registrace nárok získat pouze jednu odměnu v rámci dané nákupní akce, do níž se registroval.
Nezaručujeme, že všechny produkty uvedené v Příloze 2 těchto pravidel jsou dostupné u všech prodejců uvedených v Příloze 1 těchto pravidel a bude tak možné na ně napsat recenzi a získat odměnu.

IV. ODMĚNA, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ ODMĚNY, ZPŮSOB ZISKÁNÍ ODMĚNY A PŘÍPADNÉHO ZÁNIKU NÁROKU NA ODMĚNU
Nárok na získání odměny má každý Účastník, který splní podmínky určené těmito pravidly. Každému řádně zaregistrovanému Účastníkovi bude odměna zaslána na adresu uvedenou v registraci. Tato odměna bude odeslána do čtyřiceti (40) pracovních dnů od potvrzení platné a kompletní registrace na adresu uvedenou v registračním formuláři.
Odměna:
V případě Varianty 1 se odměnou rozumí 2x kapsle na praní Coccolino Care COLOR 45 dávek v přibližné hodnotě 750 Kč
 V případě Varianty 2 se odměnou rozumí 2x kapsle na praní Coccolino Care COLOR 45 dávek v přibližné hodnotě 750 Kč
V případě Varianty 3 se odměnou rozumí 4x kapsle na praní Coccolino Care COLOR 45 dávek v přibližné hodnotě 1 500 Kč
Každý účastník odpovídá za správnost údajů vyplněných při registraci. V případě nemožnosti doručení odměny z důvodu chybně uvedených důvodů, Účastník ztrácí nárok na odměnu. Obdobně v případě, že si Účastník nepřevezme odměnu odeslanou pořadatelem nebo organizátorem, pořadatel ani organizátor nejsou povinni opakovat doručení odměny a nárok Účastníka na odměnu zaniká.
Účastník nemá nárok na odměnu v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo jinak nekalého jednání ze strany Účastníka či jiné osoby, která dopomohla danému Účastníkovi k získání odměny. Účastník dále nemá nárok na odměnu v případě, že produkt uvedený v Příloze 2 těchto pravidel nebyl distribuovaný pořadatelem.
V případě vrácení zakoupeného produktu, po celou dobu záruční lhůty, vzniká Účastníkovi povinnost vrátit získanou odměnu zpět na adresu organizátora akce. Poštovní adresa bude zaslána na vyžádání na adrese lgproradost@airbuzz.cz.

V. OPRÁVNĚNÍ POŘADATELE, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem akce, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel je oprávněn kdykoli v průběhu akce měnit její pravidla, tj. i podmínky pro získání odměn, a ve výjimečných případech akci i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu akce zahrnuje i právo nepřiznat Účastníkovi odměnu, bude-li mít pořadatel důvodné podezření, že Účastník porušil či se pokusil obejít pravidla akce. V takových případech je pořadatel oprávněn účastníka vyloučit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. V případě takové situace je Účastník povinen případně vrátit i dříve neprávem nabyté prostředky. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli.    
2. Nárok na odměnu nelze převést ani postoupit na jiného Účastníka nebo třetí osobu. Odměnu nelze vyplatit hotově v penězích ani za ni poskytnout jinou nepeněžitou náhradu, případně způsob předání. Pořadatel je současně oprávněn kdykoli v průběhu akce změnit odměnu za obdobnou věc. 
3. Registrací bere Účastník na vědomí, že jeho osobní údaje uvedené v registračním formuláři a případně jinak pořadateli či organizátorovi poskytnuté v souvislosti s nákupní akcí budou zpracovány společností LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, jakožto správcem osobních údajů, pro účely splnění povinností vyplývajících z nákupní akce (tedy zejm. předání odměny a povinnostmi plynoucími z daňových a dalších právních předpisů) a společností Airbuzz, s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, jakožto zpracovatelem osobních údajů. 
4. Pokud Účastník souhlasil, budou jeho kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa) zpracovány správcem osobních údajů (vč. prostřednictvím třetích osob pověřených správci, manuálně i automatizovaně) pro zasílání marketingových nabídek ohledně výrobků a služeb pořadatele a organizátora. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu 5 let od konce doby konání akce a Účastník má právo jej kdykoliv písemně odvolat na adrese správce osobních údajů anebo zvlášť prostřednictvím odkazu uvedeného v každé emailové zprávě, která je obchodním sdělením.  
5. Účastník bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů má právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů účastníka bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami účastníka zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace o možnosti uplatnění těchto práv naleznete v čl. 5 a 9 dokumentu Zásad ochrany osobních údajů zde

VI. SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU A LICENCE
1. Účastník registrací vyjadřuje souhlas s tím, že pořadatel je v souvislosti s prezentací této akce, předáním odměny a prezentace pořadatele pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) (dále jen „záznamy“) a informovat o jeho totožnosti (jméno, příjmení) ve sdělovacích prostředcích, na internetových a facebookových stránkách správce osobních údajů, a to neomezeně co do rozsahu a území, po dobu konání akce a po dobu 1 roku od konce doby konání akce.
2. Účastník registrací dále vyslovuje souhlas s tím, že v případě převzetí odměny uděluje k záznamům pořadateli oprávnění k výkonu práva užít obsah záznamu, ať již se jedná o autorské dílo či nikoli, v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech (dále jen „licence“), přičemž odměna za tuto licenci je zahrnuta v hodnotě odměny. Současně platí, že pořadatel není povinen licenci nebo obsah záznamu využít. 
3. Licence se uděluje jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv účastníka a ke všem známým způsobům užití ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účastník souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Účastník dále souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn licenci postoupit jakékoli třetí osobě. V rámci poskytnuté licence je pořadatel oprávněn provádět jakékoli úpravy obsahu záznamu či jeho části nebo jej jakkoli upravovat, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, včetně v prostředí internetu a reklamy, a to sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Účastník souhlasí s tím, že při užití záznamu v rámci poskytnuté licence nebude uváděno jméno účastníka.
4. Účastník prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která jsou nebo mohou být překážkou platnému udělení licence a dalších oprávnění dle. těchto pravidel.

VII. VYLOUČENÍ Z AKCE
Z akce jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli nebo organizátorovi a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Z nákupní akce mohou rovněž být vyloučeni všichni účastníci, kteří poruší tato pravidla. Rozhodnutí o vyloučení Účastníka z akce náleží výhradně pořadateli, případně organizátorovi, přičemž vůči takovému rozhodnutí není připuštěno odvolání a v souvislosti s rozhodnutím nemá žádný Účastník nárok na náhradu nákladů či případné škody.
V Případě nákupu u prodejce LG.cz Účastník bere na vědomí, že tuto akci nelze kombinovat s jakoukoli další akcí či slevou webové stránky LG.cz, s výjimkou (i) Odměny za registraci ve formě 10% slevy na první nákup na internetové stránce LG.cz, bližší informace zde, a (ii) jednorázové slevy 2 %, kterou Účastník získá, pokud využije chatovacích služeb se službou LG ASISTENT na stránkách lg.cz, bližší informace zde.

VIII. OSTATNÍ
Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem podle platných českých právních předpisů, na této nákupní akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce. 
Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud
V případě dotazů nás prosím kontaktujte na informační lince +420 605 043 652 anebo na e-mailové adrese: lgproradost@airbuzz.cz. 

V Praze dne 26. 7. 2023

Příloha č. 1 - Seznam vybraných prodejců:
Alza.cz
Apollo
Datart s.r.o.
Dno.cz
Electroworld
Elektro ZOLO, spol. s r.o.
Elektrolv, s.r.o.
Euronics
Exasoft Holding a.s.
Expert
Fast
HP Tronic s.r.o.
HV elektro
IB-Elektro s.r.o.
Josef Kružliak - Ellex
K+B Elektro
Kasa.Cz
Krajčík Elektro    LG.cz
Lgshop / Lg Showroom
Libor Martinec - Telima
Luboš Kritinář
Mall.cz
Mgr. Michaela Kaplanová - Elka
Mnoho.cz
Obchody24.Cz
Okay
Onlineshop.cz
Otto Invest
Planeo CZ
Protion s.r.o.
Robert Fiala - Global
SAT Electronic I&R
TS Bohemia
Videoklinik
V Praze dne 26. 7. 2023


Příloha č. 2 – seznam podporovaných spotřebičů
SEZNAM PODPOROVANÝCH MODELŮ 
Část A – Modely, pro které je možné napsat recenzi samostatně na Alza.cz při předchozím nákupu na Alza.cz a získat odměnu 2x kapsle na praní Coccolino Care COLOR 45 dávek v přibližné hodnotě 750 Kč

GBB61SWJMN
GBP31DSLZN
GBB62PZFGN
GBB62SWFGN
GBB61SWGCN1
GBB61PZGCN1
GBP62DSNCN1
GBB72NSVCN1
GBP62PZNBC
GBP62SWNBC
GBB72MBUBN
GBP62PZNAC
GSLV91MCAC
GSLV71PZRC
GSLV70PZTD
GSLV71MCTD
GSLV50PZXE
GSBV70PZTE
GML844PZKZ
GMX844MCKV
GMX945MC9F
GSQV90MCAE
GSXV90MCAE
F2DV9S8H2
LSWD100E
F2DV5S8S1
RC81V5AV7N
RC91V5AV6N
RC8TV9AVHN
RC91V9AVSN
RC91V9AV4N
RC91V9EV2N 
RC8TV9AVHN
FSR5A34WG
FA4TURBO9E
FA94V5UVW0
FSR7A94WS
FSR7A04PG
FSR9A94WC
WT1210BBF
FA2S8V3GY3W
FLR5A92WS
FLR7A82PG
FLR9A92WC

Část B – Modely, pro které je možné napsat recenzi na LG.cz při předchozím nákupu u jiného prodejce než Alza.cz (dle seznamu prodejců výše) a získat odměnu 2x kapsle na praní Coccolino Care COLOR 45 dávek v přibližné hodnotě 750 Kč 
Chladnička GBP62PZNAC
Chladnička GBB61MCGCN1
Chladnička GBP62SWNBC
Chladnička GBP62MCNAC
Chladnička GBV31E0CPY
Chladnička GBB92MCB2P
Chladnička GSLV71MCTD
Chladnička GSBV70PZTE
Chladnička GSLV91MBAC
Chladnička GSLV70PZTD
Chladnička GSLV31DSXE
Chladnička GBV31E0CSW
Chladnička GSLV71PZTD
Chladnička GBV5240DPY
Chladnička GBV3200DSW
Chladnička GBV3200DPY
Chladnička GBV3200DEP
Chladnička GBV3100DSW
Chladnička GBP62PZTBC
Pračka FLR7A82WC
Pračka FSR5A94WH
Pračka FLR7A82WG
Pračka FBLR7A92WG
Pračka FSR7A94WS
Pračka FASR3A04WW
Pračka WT1210BBF
Pračka FASR3A94WW
Pračka FSR7A04WC
Pračka FLR7A82PG
PračkaFSR9A94WC
Pračka FSR7A94WC
Pračka FSR5A94WL
Pračka FSR5A04WL
Pračka FLR5A82WG
Pračka FBLR7A92WC
Pračka FASR3A04WS
Pračka FSR7A14WS
Pračka FSR7A14WC
Pračka FSR7A04PG
Pračka FSR5A34WG
Pračka FSR5A14WL
Pračka FLR7A92WG
Pračka FLR5A92WW
Pračka FLR5A92WS
Pračka FLR5A82WW
Pračka FLR5A82WS
Pračka FLR5A82WH
Pračka FCR9A95WC
Pračka FCR5A95WW
Pračka FCR5A85WW
Pračka FASR9A34WC
Pračka FASR7A14WG
Pračka FASR3A94WS
Sušička RC81V5AV7N
Sušička RC91V5AV6N
Sušička RC91V9AVSN
Sušička RC8TV9AVHN
Sušička RC81V9AV4N
Sušička RC91V9AVRN
Sušička RC91V9AV4N
Sušička RC91V9AV2QR
Sušička RH91V9LVEN
Myčka DF242FWS
Myčka DF242FPS
Myčka DB365TXS
Myčka DF455HPS
Myčka DB475TXS

Část C – Modely, pro které je možné napsat dvě recenze: recenzi na Alza.cz a recenzi na LG.cz při předchozím nákupu na Alza.cz a získat odměnu 4x kapsle na praní Coccolino Care COLOR 45 dávek v přibližné hodnotě 1 500 Kč 
Chladnička GBP62PZNAC
Chůadnička GBP62SWNBC
Chladnička GSLV71MCTD
Chladnička GSBV70PZTE
Chladnička GSLV70PZTD
Pračka FSR7A94WS
Pračka WT1210BBF
Pračka FLR7A82PG
Pračka FSR9A94WC
Pračka FSR7A04PG
Sušička RC81V5AV7N
Sušička RC91V5AV6N
Sušička RC91V9AVSN
Sušička RC91V9AV4N