×
Ab Ab Ab

NARODENINOVY CASHBACK TV + AV

PRAVIDLÁ AKCIE PRE SPOTREBITEĽA

NARODENINOVÝ CASHBACK

I. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR

Predmetom tohto dokumentu je úplná úprava pravidiel ("pravidlá") akcie „NARODENINOVÝ CASHBACK“ spočívajúcej vo vrátení časti kúpnej ceny produktu usporiadateľa akcie na bankový účet účastníka akcie pri zakúpení produktov uvedených v Prílohe č. 2 týchto pravidiel („cashbackové produkty“) a splnení podmienok podľa týchto pravidiel („akcia“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá akcie. Aktuálna verzia týchto pravidiel bude po celú dobu konania akcie dostupná na webovej stránke http://www.lgpreradost.sk respektíve http://lgproradost.cz/sk  ("webové stránky").

Usporiadateľom akcie je spoločnosť LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom svojej organizačnej zložky, so sídlom Einsteinova 24, Bratislava 851 01, IČO: 50 637 649, organizačná zložka zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka 3721/B („usporiadateľˇ).

Organizátorom akcie je spoločnosť Airbuzz, s.r.o., so sídlom Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, spoločnosť zapísaná u Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 197631  („organizátor“). 

II. TERMÍN A MIESTO KONANIA AKCIE
Akcia prebieha v termíne od 29. 5. 2023 00:00:00 hod. do 9. 7. 2023 23:59:59 hod. („doba konania akcie“)  v prevádzkach vybraných predajcov elektrospotrebičov (viď. Príloha č. 1), na území Slovenskej republiky. 

III. ÚČASŤ V AKCII, REGISTRÁCIA¨

Zúčastniť akcie sa je možné prostredníctvom registrácie vykonanej v súlade s týmito pravidlami v období od 29. 5. 2023 00:00:00 hod. do 16. 7. 2023 23:59:59 hod., registrácia pritom musí byť vykonaná na webových stránkach do 14 dní od nákupu („doba registrácie“). Akcii sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky („účastník“).

Účastník sa zúčastní akcie tak, že (i) si v prevádzkach vybraných predajcov elektrospotrebičov uvedených v Prílohe 1 týchto pravidiel zakúpi jeden alebo viac z modelov cashbackových produktov počas doby konania akcie, a (ii) zaregistruje takýto nákup na webových stránkach v rámci doby registrácie. 
Nezaručujeme, že cashbackové produkty sú dostupné u všetkých predajcov a bude možné tak získať cashback v najvyššej výške.

Na účely získania odmeny v akcii, a teda stanovenej časti z kúpnej ceny cashbackového produktu vo výške podľa Prílohy č. 2 týchto pravidiel ("odmena") je potrebné, aby  účastník po zakúpení zaregistroval cashbackové produkty na webových stránkach do uplynutia doby registrácie. Účastník je povinný úplne a pravdivo vyplniť všetky registračné polia o cashbackovom produkte a svoje kontaktné údaje v rámci formulára pre registráciu cashbackových produktov na webových stránkach, a priložiť naskenovanú čitateľnú kópiu nákupného/pokladničného dokladu preukazujúceho kúpu každého z cashbackových produktov. Originál nákupného/pokladničného dokladu je účastník povinný uchovať a na požiadanie predložiť usporiadateľovi alebo organizátorovi na preukázanie splnenia tejto podmienky účasti v akcii.

Účastník sa môže s cashbackovým produktom a jedným sériovým číslom registrovať aj do viacero promo akcií uvedených na webových stránkach. Účastník je však oprávnený na základe jednej registrácie získať nárok iba na jednu odmenu v rámci danej akcie, do ktorej sa registroval.

IV. ODMENA, SPÔSOB JEJ ODOVZDANIA
Nárok na získanie odmeny má každý účastník, ktorý splní podmienky uvedené v čl. III týchto pravidiel. Táto odmena, v prípade, ak účastník splnil podmienky akcie podľa týchto pravidiel, bude účastníkovi automaticky zaslaná do štyridsiatich (40) pracovných dní odo dňa registrácie na bankový účet uvedený záväzne v registračnom formulári. 

Každý účastník zodpovedá za správnosť údajov uvedených pri registrácii. V prípade nemožnosti doručenia odmeny z dôvodu chybne uvedených kontaktných údajov alebo čísla bankového účtu účastníka, usporiadateľ ani organizátor súťaže nie je povinný účastníka vyzvať na doplnenie takýchto údajov a účastník automaticky stráca nárok na odmenu.

Účastník nemá nárok na odmenu v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo inak nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu odmeny. Účastník nemá ďalej nárok na odmenu v prípade, že registrovaný model cashbackového produktu nebol distribuovaný spoločnosťou LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštepný závod alebo LG Electronics Polska Sp. z o.o., organizačná zložka.

V prípade vrátenia zakúpeného cashbackového produktu predávajúcemu v rámci 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy od jeho zakúpenia, alebo iného správania účastníka posúdeného organizátorom alebo usporiadateľom ako špekulatívne správanie, vzniká účastníkovi povinnosť bezodkladne vrátiť získanú odmenu (podľa typu spotrebiča) späť na bankový účet organizátora súťaže. Číslo bankového účtu (IBAN) bude zaslané na vyžiadanie na adrese lgpreradost@airbuzz.cz. 

V. OPRÁVNENIA USPORIADATEĽA, SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Usporiadateľ akcie si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním a priebehom akcie, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jej pravidiel. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu akcie meniť jej pravidlá, tj. aj podmienky pre získanie odmien, a vo výnimočných prípadoch akciu aj zrušiť. Oprávnenie usporiadateľa zasahovať do priebehu akcie zahŕňa aj právo nepriznať účastníkovi odmenu, ak bude mať usporiadateľ podozrenie, že účastník porušil či sa pokúsil obísť pravidlá akcie. V takých prípadoch je usporiadateľ oprávnený účastníka vylúčiť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. V prípade takejto situácie je účastník povinný prípadne vrátiť aj predtým neprávom nadobudnutú odmenu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach náleží vždy usporiadateľovi. Zmena akcie vykonaná Usporiadateľom je účinná odo dňa zverejnenia tejto zmeny či oznámenia na webových stránkach.

2. Odmenu nie je možné previesť či postúpiť na iného účastníka alebo tretiu osobu. Odmenu nie je možné vyplatiť iným spôsobom, ako výhradne určeným v týchto pravidlách ani za ňu poskytnúť inú nepeňažnú náhradu. Usporiadateľ je súčasne oprávnený kedykoľvek v priebehu akcie zmeniť odmeny za obdobnú vec/hodnotu, napr. voucher alebo iné poukážky. 

3. Registráciou berie účastník na vedomie, že jeho osobné údaje uvedené v registračnom formulári a prípadne inak usporiadateľovi či organizátorovi poskytnuté v súvislosti s akciou budú spracúvané v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679 a príslušnými vnútroštátnymi predpismi LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom svojej organizačnej zložky, so sídlom Einsteinova 24, Bratislava 851 01, IČO: 50 637 649, ako prevádzkovateľom osobných údajov, a to na účely splnenia povinností vyplývajúcich z akcie a povinností vyplývajúcich z daňových a ďalších právnych predpisov, ako aj spoločnosťou Airbuzz, s.r.o, so sídlom Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, ako sprostredkovateľom osobných údajov, ako aj  alebo na účely naplnenia oprávnených záujmov usporiadateľa.

4. V prípade, že  účastník vyjadril svoj súhlas, usporiadateľ, ako prevádzkovateľ osobných údajov,  je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníka v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa na účely zasielania marketingových informácií ohľadom výrobkov a služieb usporiadateľa alebo organizátora. Usporiadateľ je oprávnený na vyššie uvedený účel využívať aj služby tretích osôb poverených usporiadateľom. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľný, udeľuje sa na dobu 10 rokov od konca doby konania akcie a účastník má právo ho kedykoľvek písomne odvolať na adrese prevádzkovateľa osobných údajov alebo prostredníctvom odkazu (linku) uvedeného v každej emailovej správe s marketingovými informáciami.

5. Účastník berie na vedomie, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov má právo: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak už osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracúvané, alebo ak sa zistí, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov v osobitných prípadoch, (v) na prenosnosť údajov a (vi) namietať proti spracúvaniu osobných údajov, na základe ktorého spracúvanie osobných údajov účastníka bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami účastníka najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov a (vii) podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/). Bližšie informácie o uplatnenie týchto práv nájdete v článku 6.,7. a 11. dokumentu Ochrana osobných údajov tu.

VI. SÚHLAS NA VYHOTOVOVANIE A POUŽITIE ZÁZNAMU A LICENCIE
1. Účastník registráciou vyjadruje súhlas s tým, že usporiadateľ je v súvislosti s prezentáciou tejto akcie, odovzdaním odmeny a prezentácie usporiadateľa oprávnený vyhotovovať, získavať a uverejňovať obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy jeho osoby alebo  prejavov jeho osobnej povahy (video, fotografie, písmo, hlas a pod.) ("záznamy") a informovať o jeho totožnosti (meno, priezvisko) v oznamovacích prostriedkoch, na internetových a facebookových stránkach prevádzkovateľa osobných údajov, a to neobmedzene čo do rozsahu a územia, po dobu konania akcie a po dobu 1 roka od konca doby trvania akcie.
2. Účastník registráciou ďalej vyslovuje súhlas s tým, že v prípade prevzatia odmeny udeľuje k záznamom usporiadateľovi oprávnenie k výkonu práva použiť obsah záznamu, či už ide o autorské dielo alebo nie, v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto pravidlách ("licencie"), pričom odmena za túto licenciu je zahrnutá v hodnote odmeny. Súčasne platí, že usporiadateľ nie je povinný obsah záznamu využiť.
3. Licencia sa udeľuje ako výhradná, územne a množstvovo neobmedzená, na dobu trvania majetkových autorských práv účastníka a ku všetkým známym spôsobom užitia v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Účastník súhlasí s tým, že usporiadateľ je oprávnený poskytnúť oprávnenie tvoriace súčasť licencie (sublicenciu) úplne alebo čiastočne akejkoľvek tretej osobe. Účastník ďalej súhlasí s tým, že usporiadateľ je oprávnený licenciu postúpiť akejkoľvek tretej osobe. V rámci poskytnutej licencie je usporiadateľ oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy obsahu záznamu alebo jeho časti alebo ho akokoľvek upravovať, spájať s inými dielami a zaraďovať ich do diel súborných, vrátane v prostredí internetu a reklamy, a to sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Účastník súhlasí s tým, že pri užití zázname v rámci poskytnutej licencie nebude uvádzať meno účastníka.
4. Účastník prehlasuje, že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré sú alebo môžu byť prekážkou platnému udelenie licencie a ďalších oprávnení podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku VI týchto pravidiel.

VII. VYLÚČENIE Z AKCIE
Z akcie sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k usporiadateľovi alebo organizátorovi a ich rodinní príslušníci v rozsahu príbuzných v pokolení v priamom rade, manžel/manželka, súrodenec. Z  akcie môžu byť tiež vylúčení všetci účastníci, ktorí porušia tieto pravidlá. 

VIII. OSTATNÉ
V prípade, že účastník je spotrebiteľom podľa platného slovenského práva, vzťahujú sa naňho nasledujúce dve ustanovenia týchto pravidiel.
Orgánom oprávneným na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov vzniknutých v súvislosti s účasťou účastníka, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, na akcii je Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorej internetovej stránke (www.soi.sk) nájde účastník okrem iného aj informácie o spôsobe a podmienkach mimosúdneho riešenia sporov, keďže toto konanie sa môže začať len na základe návrhu účastníka potom, ak sa účastníkovi nepodarí vyriešiť spor priamo s usporiadateľom. Formulár návrhu na začatie konania o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov je k dispozícii na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie. 
Účastník, ktorý je fyzickou osobou – spotrebiteľom, má tiež právo iniciovať mimosúdne riešenie sporu online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Postup mimosúdneho riešenia sporu nie je mediáciou podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii., ani rozhodcovským konaním podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a jeho využitím nie je dotknuté právo účastníka obrátiť sa so svojím nárokom na Slovenskú obchodnú inšpekciu alebo na súd.
V prípade otázok nás, prosím, kontaktujte na informačnej linke +420 605 043 652 alebo na e-mailovej adrese: lgpreradost@airbuzz.cz 

V Prahe dňa 29. 5. 2023

 


Príloha č. 1 - Zoznam vybraných predajcov

Alza.sk
Andreashop.sk
Apollos.sk
Datart SK
Domoss.sk - Euronics
Elektro ZOLO, spol. s r.o.
Elektrolv, s.r.o.
Euronics 
Fast plus
Hej.sk
HP Tronic
IB-Elektro
LG-e.sk
LGshop.sk
LG Showroom
Ľubomír Hagara – Eltro
Mall.sk
Mgr. Michaela Kaplanová - Elka
Miroslav Tóth - Elektro - M.T.
Nay.Sk
OKAY Elektro
Otto Invest
Planeo
Protion s.r.o.
SAT Electronic I&R
TPD.sk – Euronics
TS Bohemia
Iné

V Prahe dňa 29. 5. 2023


Príloha č. 2 – ZOZNAM CASHBACKOVÝCH PRODUKTOV A VÝŠKA ODMENY (VRÁTENÝ OBNOS)

MODEL    CASHBACK (€)
TV    
83G3    600
83C3    600
77G3    400
77C3    200
77C3    200
77B3    200
65G3    400
65C3    400
65C3    400
65B3    200
55G3    200
55C3    200
55C3    200
55B3    120
48C3    120
48C3    120
42C3    120
42C3    120
86QNED86R    400
86QNED81R    400
75QNED91E    200
75QNED86R    200
75QNED81R    200
75QNED75R    200
65QNED91E    200
65QNED86R    200
65QNED82R    120
65QNED81R    120
65QNED75R    120
55QNED86R    200
55QNED82R    120
55QNED81R    120
55QNED75R    120
50QNED82R    100
50QNED81R    100
50QNED75R    100
43QNED75R    100
OLED55G23LA    80
OLED65G23LA    120
OLED77G23LA    200
OLED83G23LA    400
42LX1Q3LA    120
48LX1Q3LA    200
55LX1Q3LA    400
      
AV     
S60Q    50
S65Q    50
SP8Y    70
S80QY    100
S80QR    100
SC9S    200


Nezaručujeme, že cashbackové produkty sú dostupné u všetkých predajcov a bude možné tak získať cashback v najvyššej výške.


V Prahe dňa 29. 5. 2023