×
Ab Ab Ab

LG RECENZE ALZA.CZ 2021

PRAVIDLA NÁKUPNÍ AKCE PRO SPOTŘEBITELE - LG RECENZE ALZA (dále jen „nákupní akce“ nebo „akce“)

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR


Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel („pravidla“) akce. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla akce. Aktuální verze těchto pravidel bude po celou dobu konání akce dostupná na webové stránce www.lgproradost.cz („webové stránky“).

Pořadatelem nákupní akce je LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, odštěpný závod vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 77660 (dále jen „pořadatel“).

Organizátorem nákupní akce je Airbuzz, s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 197631 (dále jen „organizátor“).

II. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ NÁKUPNÍ AKCE

Nákupní akce pro modely domácích spotřebičů probíhá v termínu od 9. 3. 2021 00:00:00 hod. do 31. 10. 2021 23:59:59 hod. u vybraných prodejců elektrospotřebičů (viz Příloha 1), na území České republiky. Registrovat se lze od 9. 3. 2021 00:00:00 do 7. 11. 2021 23:59:59, registrace musí být provedena na webových stránkách.

III. ÚČAST V NÁKUPNÍ AKCI, REGISTRACE

Nákupní akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“), která u vybraných prodejců elektrospotřebičů uvedených v Příloze 1 těchto pravidel v době konání akce zakoupí některý z níže uvedených modelů spotřebičů:

Vybrané domácí spotřebiče

MODELY PRAČEK s dárkem v hodnotě 700 Kč

F4TURBO9E
F4WV310S3E
F4WV710P0E
F4WV909P2TE
F69V10VW2W
F610V10RW2W
F48V3TW4W
F28V9GW2W
F72J5HY3WE
F27V3HY4W
F171P1CY2W
F2DV5S7S0
F4DV909H2
F72J7HG2W
F4DV709H2TE
F4DV910H2E
F2WN7S7S1
F4WV910P2E
F69V5VW1W
F4WV709P2T
F4WV910P2
F4WV708P1
F4WN508S0
F2WN5S7S0
F94J8VS2W
F4WV909P2
F4WT409AIDD
F4WV510S0
F4WN708S1
F4DN509S0
F104G1JCH2N
F104J8JH2WD
F2DV5S8S1
F48J3TM5W
F4DN508N0
F4DV910H2
F4DV709H2T
F4DT408AIDD
F2WV9S8P2

MODELY SUŠIČEK s dárkem v hodnotě 700 Kč:

RC80EU2AV4D
RC91U2AV3W
RC91U2AV2W
RC91V9EV2Q
RC81V9AV4Q
RC91V9AV2W
RC82EU2AV4Q
RC82EU2AV3Q
RC81V5AV0Q
RC91V5AV6Q
RC81V5AV7Q
RC91V9AV3Q
RC91V9AV2QR
RC91V9AV4Q
RC81EU2AV4Q

MODELY CHLADNIČEK s dárkem v hodnotě 700 Kč:

GL5241PZJZ1
GLT51PZGSZ
GFT41PZGSZ
GBB72SAUCN
GBB72NSVCN
GBB72PZDMN
GTF916PZPZD
GBB72PZEFN
GBB62SWGFN
GBB92STAXP
GBB92STAQP
GBB72SADFN
GBB71SWEFN
GBB62SWFFN
GBB62PZFFN
GBB61SWHZN
GBB62PZJZN
GBP31DSLZN
GBP31SWLZN
GBP62DSNFN
GBP32DSKZN
GBB569NSAFB
GBB71SWDZN
GBB72MCUFN
GBB940BMQZT
GBP61SWPFN
GBB61SWHMN
GBB62PZJMN
GBB92STABP
GBB92STACP
GBB92STBAP
GTF916PZPYD
GR-N266LLR
GSB760PZXZ
GSL760PZUZ
GSL960PZBZ
GSL360ICEV
GSB360BASZ
GSX961NSAZ
GSX960MTAZ
GMX936SBHV
GMX945MC9F
GSI961PZAZ
GSJ960PZBZ
GSL471ICEZ
GMX844MCKV
GML844PZKZ
GSL761MCZZ
GSJ960PZVZ
GSB470BASZ
GSL481PZXZ

MODELY MYČEK s dárkem v hodnotě 700 Kč:

DF325FP
DF425HSS

MODELY MIKROVLNNÝCH TRUB s dárkem v hodnotě 700 Kč:

MH6535GIS
MH6565CPS
MS2044V
MS23NECBW


Účastník se smí s jedním spotřebičem a jedním sériovým číslem registrovat do vícero promo akcí uvedených na webu www.lgproradost.cz. Účastník má na základě jedné registrace nárok získat pouze jednu odměnu v rámci dané nákupní akce, do níž se registroval.

Pro získání odměny se účastník musí zaregistrovat na webových stránkách, přičemž musí úplně a pravdivě vyplnit všechna registrační pole a přiložit naskenovanou čitelnou kopii nákupního dokladu prokazujícího nákup některého z výše uvedených spotřebičů v době konání nákupní akce.

Originál nákupního dokladu je účastník povinen uchovat a na žádost předložit pořadateli nebo organizátorovi k prokázání splnění této podmínky účasti na nákupní akci.

Pro nákupy v době konání nákupní akce je nutné registraci provést do 14 kalendářních dnů od data nákupu dle data uvedeného na nákupním dokladu, nejpozději však do posledního dne registrací v době konání akce.

Účastník nemá nárok na odměnu v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo jinak nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání odměny. Účastník nemá dále nárok na odměnu v případě, že registrovaný model spotřebiče nebyl distribuován společností LG Electronics Polska Sp. z o.o., odštěpný závod nebo LG Electronics Polska Sp. z o.o., organizační složka.

IV. ODMĚNY, PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ ODMĚN, ZPŮSOB JEJICH PŘEDÁNÍ A PŘÍPADNÉHO ZRUŠENÍ

Nárok na získání odměny má každý účastník, který splní podmínky určené těmito pravidly. Každému řádně zaregistrovanému účastníkovi bude odměna zaslána do čtyřiceti (40) pracovních dnů.

Účastník získá voucher na nákup exotického ovoce v e-shopu virunga.cz v hodnotě 700 Kč při nákupu vybraného modelu domácího spotřebiče na Alza.cz dle bodu III. těchto pravidel. Podmínkou získání odměny je uvedení recenze na zakoupený domácí spotřebič u příslušného modelu na webu Alza.cz, a zároveň přiložení odkazu na tuto stránku spolu s otiskem obrazovky recenze do registrace na webové stránce www.lgproradost.cz.
Voucher účastník uplatní na webové stránce www.virunga.cz. Dostupnost zboží se liší na základě PSČ a způsobu dopravy. Výherci bude elektronický voucher zaslán na email uvedený v registraci. Platnost voucheru je do 31. 1. 2022.

Každý účastník odpovídá za správnost údajů vyplněných v registraci. V případě nemožnosti doručení výhry z důvodu nepřesného uvedení doručovací adresy zaniká nárok na odměnu.

V případě vrácení zakoupeného spotřebiče, po celou záruční dobu, vzniká účastníkovi povinnost vrátit získanou odměnu (dle typu spotřebiče) zpět na účet organizátora akce. Korespondenční adresa bude zaslána na vyžádání na adrese lgproradost@airbuzz.cz.

V případě, že účastník odměnu do 40 pracovních dnů neobdrží, je povinen oznámit tak pořadateli akce. Po 60 pracovních dnech od ukončení akce nárok na nedoručenou odměnu zaniká.

V. OPRÁVNĚNÍ POŘADATELE, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem akce, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel je oprávněn kdykoli v průběhu akce měnit její pravidla, tj. i podmínky pro získání odměn, a ve výjimečných případech akci i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu akce zahrnuje i právo nepřiznat účastníkovi odměnu, bude-li mít pořadatel důvodné podezření, že účastník porušil či se pokusil obejít pravidla akce. V takových případech je pořadatel oprávněn účastníka vyloučit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli.

2. Odměnu nelze převést na jiného účastníka nebo třetí osobu. Odměnu nelze vyplatit hotově v penězích ani za ni poskytnout jinou nepeněžitou náhradu, případně způsob předání. Pořadatel je současně oprávněn kdykoli v průběhu akce změnit odměnu za obdobnou věc.

3. Registrací bere účastník na vědomí, že jeho osobní údaje uvedené v registračním formuláři a případně jinak pořadateli či organizátorovi poskytnuté v souvislosti s nákupní akcí budou zpracovány společností LG Electronics Polska Sp. z o.o., podnikající v České republice prostřednictvím odštěpného závodu, se sídlem Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČO: 056 34 903, jakožto správcem osobních údajů, pro účely splnění povinností vyplývajících z nákupní akce (tedy zejm. předání odměny a povinnostmi plynoucími z daňových a dalších právních předpisů) a společností Airbuzz, s.r.o., se sídlem Jažlovická 1320/28, 149 00, Praha 4 - Chodov, IČO: 242 60 541, jakožto zpracovatelem osobních údajů.

4. Pokud účastník souhlasil, budou jeho kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa) zpracovány správcem osobních údajů (vč. prostřednictvím třetích osob pověřených správci, manuálně i automatizovaně) pro zasílání marketingových nabídek ohledně výrobků a služeb pořadatele, popřípadě společnosti VIRUNGA s.r.o. se sídlem Korunní 269/108, 101 00 Praha 10, IČ 06368816. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu 10 let od konce doby konání akce a účastník má právo jej kdykoliv písemně odvolat na adrese správce osobních údajů anebo zvlášť prostřednictvím odkazu uvedeného v každé emailové zprávě, která je obchodním sdělením.

5. Účastník bere na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů má právo: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů účastníka bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami účastníka zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace o uplatnění těchto práv naleznete v čl. 14 a 15 dokumentu Ochrana osobních údajů zde.

VI. SVOLENÍ K POŘÍZENÍ A UŽITÍ ZÁZNAMU A LICENCE

1. Účastník registrací vyjadřuje souhlas s tím, že pořadatel je v souvislosti s prezentací této akce, předáním odměny a prezentace pořadatele pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) (dále jen „záznamy“) a informovat o jeho totožnosti (jméno, příjmení) ve sdělovacích prostředcích, na internetových a facebookových stránkách správce osobních údajů, a to neomezeně co do rozsahu a území, po dobu konání akce a po dobu 1 roku od konce doby trvání akce.

2. Účastník registrací dále vyslovuje souhlas s tím, že v případě převzetí odměny uděluje k záznamům pořadateli oprávnění k výkonu práva užít obsah záznamu, ať již se jedná o autorské dílo či nikoli, v rozsahu a za podmínek uvedených v těchto pravidlech (dále jen „licence“), přičemž odměna za tuto licenci je zahrnuta v hodnotě odměny. Současně platí, že pořadatel není povinen obsah záznamu využít.

3. Licence se uděluje jako výhradní, územně a množstevně neomezená, na dobu trvání majetkových autorských práv účastníka a ke všem známým způsobům užití ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účastník souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoli třetí osobě. Účastník dále souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn licenci postoupit jakékoli třetí osobě. V rámci poskytnuté licence je pořadatel oprávněn provádět jakékoli úpravy obsahu záznamu či jeho části nebo jej jakkoli upravovat, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl souborných, včetně v prostředí internetu a reklamy, a to sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Účastník souhlasí s tím, že při užití záznamu v rámci poskytnuté licence nebude uváděno jméno účastníka.

4. Účastník prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která jsou nebo mohou být překážkou platnému udělení licence a dalších oprávnění dle přechozích odstavců tohoto článku V těchto pravidel.

VII. VYLOUČENÍ Z AKCE

Z akce jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli nebo organizátorovi a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Z nákupní akce mohou rovněž být vyloučeni všichni účastníci, kteří poruší tato pravidla.

VIII. OSTATNÍ

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí účastníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, na této nákupní akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění účastníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na informační lince +420 605 043 652 anebo na e-mailové adrese: lgproradost@airbuzz.cz.

V Praze dne 9. 3. 2021

Příloha č. 1 - Seznam vybraných prodejců

Alza.cz

V Praze dne 9. 3. 2021